ตะกร้าสินค้า 0
0.00 ฿

EXCHANGE AND RETURN POLICYนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า (EXCHANGE AND RETURN POLICY)


ด้วยนโยบายการรับประกันความพึงพอใจ 100% ในสินค้าที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.stationerymine.com ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ส่งคืนสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนมายังบริษัท (บริษัทพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- สินค้าผิดสี และ/หรือ ผิดขนาด

- สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

- สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์

- ชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์

- สินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย 

**ในกรณีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เปลี่ยนสินค้าบนสินค้าเดิม ด้วยสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่งของทางบริษัทเท่านั้น


เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีต่างๆ

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในแต่ละกรณีต่างๆข้างต้นได้ตามตารางที่ปรากฎด้านล่างนี้

สาเหตุการคืนสินค้า

สภาพสินค้าและอุปกรณ์/ชิ้นส่วนประกอบ ใหม่ สมบูรณ์ ไม่เสียหาย

จำนวนสินค้าและชิ้นส่วน/อุปกรณ์ประกอบครบถ้วน

จัดส่งสินค้าคืนด้วยซอง/กล่องพัสดุเดิม

ซอง/กล่องพัสดุสภาพ สมบูรณ์ ยังไม่ถูกเปิด

ผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน**

สินค้าผิดสี / ผิดขนาด

บริษัท

สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

บริษัท

สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์บริษัท

ชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบตามจำนวนทีระบุบนหน้าเว็บไซต์
บริษัท

สินค้าชำรุด แตกหัก เสียหาย

บริษัท

**หลังจากบริษัทอนุมัติให้มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์มายัง Customer Service โดยสินค้าดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากรายการสินค้าที่ผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนหรือคืนอยู่ภายใต้เงื่อนไขในตารางข้างต้น กรุณาดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กรุณาส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามาที่เจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0102 หรือ [email protected] โดยมีข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้บริการ

- เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

- เลขที่ Order และเลขที่ใบเสร็จ

- เหตุผลประกอบ

- ภาพประกอบ และ/หรือข้อมูลต่างๆที่จำเป็น

2. ทีมงาน Customer Service จะติดต่อกลับผู้ใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมง (เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. หลังจากผู้ใช้บริการได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนกลับมายังบริษัท ผู้ใช้บริการกรุณานำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่างๆที่ทางบริษัทได้ส่งไปพร้อมกับสินค้า บรรจุใส่ซองหรือกล่องพัสดุเดิมให้เรียบร้อย ส่งกลับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ภายในเวลา 5 วัน นับจากวันที่ได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาข้างต้น (ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลหลักฐานการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของท่าน)

กรุณาส่งซองหรือกล่องที่บรรจุรายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมเอกสารทั้งหมด มาที่


แผนกคลัง E-commerce

ศูนย์คลังสินค้าและบริการ บริษัท สเตชั่นเนอรี่มายน์ จำกัด

94 หมู่ 15 ซอยกิ่งแก้ว 21 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

         เมื่อบริษัทได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ Customer Service จะติดต่อแจ้งรายละเอียดและผลการพิจารณาการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 5 วันทำการ หรือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอทราบความคืบหน้าได้ที่เจ้าหน้าที่ Customer Service ที่เบอร์ 02-668-0102 หรือ [email protected]


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าในกรณีเปลี่ยนสินค้า (Second Time Delivery)

หลังจากคำขอเปลี่ยนสินค้าของผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายในเวลา ดังนี้

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ

- ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วันทำการ


เงื่อนไขการคืนเงินในกรณีคืนสินค้า

หลังจากการแจ้งขอคืนสินค้าของผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้านับจากวันที่มีการอนุมัติคืนสินค้า โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้ากลับไปยังช่องทางการชำระเงินที่ท่านใช้บริการ ตัวอย่างเช่น หากท่านชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตใบเดิมของท่านที่ได้ทำการชำระเงินมา ภายในระยะเวลา 45 วันทำการหรือเงื่อนไขของธนาคารนั้นๆ หากชำระด้วยวิธีการอื่นจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ภายใน 14 วันทำการ หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

- ในกรณีที่ทางบริษัทรับผิดชอบค่าส่งสินค้าที่ส่งกลับมาเพื่อทำเรื่องเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้ากลับไปยังช่องทางการชำระเงินที่ท่านใช้บริการ เช่นกัน

** ในกรณีการเปลี่ยนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เปลี่ยนสินค้าบนสินค้าเดิม ด้วยสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิต การเก็บรักษา และการขนส่งของทางบริษัทเท่านั้น

SEND OTP